Пошук

ПОРЯДОК

розгляду письмових звернень громадян у
Якимівській районній державній адміністрації

1. Розгляд письмових звернень громадян у Якимівській районній державній адміністрації (далі - райдержадміністрація) здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами та доповненнями), Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 (зі змінами та доповненнями).

2. Звернення, що надійшли до райдержадміністрації, реєструються у секторі контролю апарату райдержадміністрації у день надходження згідно із Класифікатором звернень громадян.

При реєстрації звернень на першому аркуші звернення проставляється відповідний штамп Якимівської районної державної адміністрації із зазначенням дати та вхідного номеру відповідного звернення.

У разі особистого подання письмового звернення до райдержадміністрації, на вимогу громадянина, на першому аркуші копії звернення, яку він залишає собі, проставляється відповідний штамп, дата надходження та вхідний номер звернення.

3. Облік письмових звернень здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації в підсистемі «Звернення громадян» електронної автоматизованої системи документообігу «Optima WorkFlow». В підсистемі «Звернення громадян» відповідальним працівником сектору контролю апарату райдержадміністрації на кожне звернення заповнюється картка звернень громадян.

4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

5. У разі надходження повторного звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, голова райдержадміністрації згідно з чинним законодавством може прийняти рішення про припинення розгляду звернення на підставі матеріалів розгляду попередніх звернень. Проект відповіді заявнику про припинення розгляду питання готується юридичним відділом апарату райдержадміністрації.

Подальші звернення від таких заявників з питань, розгляд яких припинено, райдержадміністрацією не розглядаються, про що сектор контролю апарату райдержадміністрації повідомляє заявника у термін, не більше п’яти днів з дня надходження такого звернення до райдержадміністрації (зразок повідомлення у додатку 1).

6. Звернення, в якому не викладено зміст питання, або суть його є незрозумілою, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.

7. Звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» розглядаються головою райдержадміністрації особисто.

8. Голова райдержадміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації розглядають та проставляють резолюції щодо розгляду звернення безпосереднім виконавцем протягом трьох календарних днів з дня отримання звернення на розгляд та несуть особисту відповідальність за дотримання вищезазначеного терміну. Після розгляду відповідним керівником звернення протягом робочого дня передаються загальним відділом до сектору контролю апарату райдержадміністрації для внесення резолюції до автоматизованої системи документообігу «Optima WorkFlow». Протягом цього ж робочого дня сектором контролю апарату райдержадміністрації звернення передається до загального відділу апарату райдержадміністрації для передачі безпосередньому виконавцеві.

9. У разі відсутності керівника, до компетенції якого належить розгляд звернення, таке звернення розглядається іншим працівником, який виконує його функції згідно із взаємозамінністю повноважень.

10. Звернення, в яких порушені питання, що не входять до повноважень райдержадміністрації, пересилаються за належністю в термін, не більше п’яти днів з дня надходження до райдержадміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення (зразок повідомлення у додатку 2).

Повідомлення громадянину про направлення його звернення на розгляд за належністю до органу, до компетенції якого відноситься розгляд його звернення, а також листи та повідомлення громадянину про пересилання звернень, помилково надісланих до Якимівської райдержадміністрації (зразок листа у додатку 3) направляється за підписом керівника апарату райдержадміністрації.

11. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії, чи рішення яких оскаржуються.

12. Підготовку матеріалів для відправки звернень на розгляд відповідальним виконавцям, відповідно до резолюцій керівництва райдержадміністрації, та оперативний контроль за дотриманням термінів розгляду звернень здійснює сектор контролю апарату райдержадміністрації. Термін розгляду зазначається у реєстраційні картці підсистеми «Звернення громадян».

13. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації систематично вживають необхідних заходів щодо скорочення фактичних термінів розгляду звернень в структурних підрозділах, які вони очолюють. ».

14. Звернення вважається таким, що перебуває на контролі в райдержадміністрації, якщо у резолюції відповідного керівника райдержадміністрації, що розглядав звернення, надано доручення поінформувати про результати розгляду звернення райдержадміністрацію, цього керівника особисто та заявника. ».

15. За результатами розгляду звернень, що перебувають на контролі в райдержадміністрації, проект відповіді заявникам та інформація керівництву райдержадміністрації надається керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, яким доручено розгляд звернень, та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань, якщо інше не передбачено дорученням відповідного керівника райдержадміністрації. ».

16. За результатами розгляду звернень, що перебувають на контролі в органах влади вищого рівня, відповідь заявникам та проекти інформацій до Запорізької обласної державної адміністрації , інших центральних органів виконавчої влади, готується та візується керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та відділів апарату райдержадміністрації згідно із резолюцією, за підписом тієї посадової особи райдержадміністрації, якою надавалося доручення щодо розгляду звернення. ».

17. Інформація голові Запорізької обласної державної адміністрації, Народним депутатам України за результатами розгляду звернень громадян готується виключно за підписом голови районної державної адміністрації, та передається сектору контролю апарату райдержадміністрації для подальшого візування, відповідно до функціонального розподілу обов’язків, у першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації. ».

18. Відповідь заявнику на початку має містити у лівому куті короткий зміст питання за формою «Про…» та шанобливе звернення з використанням імені та по-батькові заявника – «Шановний (а) …!». У разі, якщо ім’я та по-батькові заявника не відомі, використовується форма з прізвищем заявника – «Шановний пане (пані) …!». Безпосередньо перед підписом посадової особи відповідь закінчується фразою – «З повагою». ».

19. У разі необхідності продовження терміну розгляду звернення, за згодою посадової особи, що надала доручення щодо розгляду звернення, відповідальним виконавцем надсилається повідомлення заявнику до закінчення основного терміну розгляду звернення. ».

20. Інформація про результати розгляду звернень, що перебувають на контролі в райдержадміністрації разом з проектом відповіді відповідного керівника райдержадміністрації та матеріалами звернення надаються структурним підрозділом – відповідальним виконавцем за зверненням, до загального відділу апарату райдержадміністрації для підписання у керівництва райдержадміністрації та відправлення відповіді заявнику. ».

21. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про постановку на контроль відповідного звернення, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення. ».

22. У разі необхідності відповідна посадова особа, за погодженням з керівництвом райдержадміністрації, може залишити звернення на контролі до остаточного рішення та інформування заявника про остаточні результати розгляду. В такому випадку, заявнику до кінця остаточного розгляду його звернення, надається проміжна відповідь у встановлений чинним законодавством термін. ».

23. Пропозиції, заяви і скарги громадян після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення та примірником реєстраційно-контрольної картки повертаються до сектору контролю апарату райдержадміністрації для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється. ».

24. Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за пропозиціями, заявами і скаргами знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством. ».

Заступник керівника апарату
райдержадміністрації,
начальник організаційного відділу                                               В.М. Терещенко

Оголошення

------------------------------------

Графік планових відключень споживачів електричної енергії Якимівського району

------------------------------------

Про дистанційне консультування населення з правових питань в режимі онлайн

------------------------------------

Право на отримання матеріального забезпечення фізичними особами-підприємцями.

------------------------------------

Молодіжне житлове кредитування

------------------------------------

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ У ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ

------------------------------------

До уваги мешканців Якимівського району!

------------------------------------

Інформація про роботу «гарячої» телефонної лінії Запорізької обласної державної адміністрації 0-800-503-508

------------------------------------

ВОЛОНТЕРСЬКА ГАРЯЧА ЛІНІЯ для бійців АТО та їх сімей

------------------------------------

Голова Держслужби зайнятості: Війна скінчиться, прийдуть інвестори і скажуть: нам потрібні робочі руки і світлі голови. А де їх брати?

------------------------------------

Родючі землі – безцінне, але, нажаль, вичерпне багатство

------------------------------------

Процес декомунізації в Україні

------------------------------------

Обслуговування розпорядників бюджетних коштів

------------------------------------

МОБІЛІЗАЦІЯ: ПИТАННЯ
І ВІДПОВІДІ (брошура)

------------------------------------

Обслуговування розпорядників бюджетних коштів

------------------------------------

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

В райдержадміністрації діє «телефон довіри». Громадяни можуть звертатися з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників органів влади, пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи органів державної виконавчої влади щоденно (крім перерви на обід з 12.00 до 12.45, суботи та неділі, святкових днів) з 08.00 до 17.00 години, в п’ятницю з 08.00 до 15.45 години.

Телефон довіри: 9-10-13.

Наша адреса: смт.Якимівка, вул. Ігоря Щербини, 6.

------------------------------------

Шановні громадяни!

В Якимівському районі проводиться робота сектору по профілактиці та виявленню корупції Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Основним завданням підрозділу є виявлення передумов, попередження та припинення корупції та злочинів у сфері службової діяльності з боку співробітників ДСНС України.

На випадок виявлення неправомірних дій з боку співробітників ДСНС просимо звертатися для інформування до начальника сектору Бутнаря Сергія Костянтиновича,
з 9-00 до 18-00 за адресою: м. Мелітополь, вул.. Героїв Сталінграду, 4, або за моб. телефоном: 067-619-88-61.

------------------------------------

Мелітопольский місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги за допомогою адвокатів забезпечує правовий захист та представництво інтересів у цивільних та адміністративних справах соціально незахищеним категоріям громадян.
Детальну інформацію можна отримати за адресою: м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, або за телефоном: 096-523-9855, (0619)44-88-10, (0619)42-18-08

------------------------------------

З 1 вересня 2016 року в смт. Якимівка по вул. Центральна, 93 працює відділ "Якимівське бюро правової допомоги". Станом на 3 листопада до відділу вже надійшло понад 80 звернень громадян. Здебільшого люди звертаються з таких категорій питань: сімейне, соціальне забезпечення, спадкове, земельне та житлове. Також були звернення і від учасників АТО, які стосувались питання реалізації права на землю та житло. Установа надає безоплатні юридичні консультації всім верствам населення і приймає звернення соціально незахищенної категорії громадян щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги (складання процесуальних документів, представництво інтересів та захист в суді адвокатом за рахунок держави).
Контактний телефон відділу - (06131)9-17-11

------------------------------------

0-800-503-508
гаряча лінія облдержадміністрації
hotline@zoda.gov.ua

------------------------------------

Гімн Якимівського району

Акимовка