Пошук

У К Р А Ї Н А

ЯКИМІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

11.01. 2012                                                                                               № 15

Про затвердження Регламенту
Якимівської районної державної
адміністрації

Керуючись ст. 45 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2263 „Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації”, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1270, (зі змінами та доповненнями) та з метою удосконалення роботи Якимівської райдержадміністрації:

1.Затвердити Регламент Якимівської районної державної адміністрації (далі – Регламент).

2.Зобов’язати керівника апарату райдержадміністрації Нічебай Т.В. довести вимоги Регламенту до начальників відділів, завідувача сектору апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівників територіальних органів виконавчої влади.

3. Начальникам відділів, завідувачу сектору апарату та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити безумовне виконання Регламенту.

4.Визнати таким, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 15.01.2008 № 17 „Про затвердження Регламенту Якимівської районної державної адміністрації”, від 28.07.2008 № 595 „Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 15.01.2008 № 17 від 26.12. 2008 № 1009 „Про внесення доповнень до розпорядження голови райдержадміністрації від 15.01.2008 № 17 від 26.06.2009 № 577 „Про внесення доповнень до розпорядження голови райдержадміністрації від 15.01.2008 №17.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Нічебай Т.В.

Голова районної
державної адміністрації                                                                                               А.В.Блоха

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Затверджено
розпорядження голови
райдержадміністрації

11.01. 2012                                                                                               № 15

Регламент
Якимівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Регламент Якимівської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

1.2. Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Регламентом.

1.3. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, начальниками відділів, завідувачами секторів апарату райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

1.4. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

1.5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), а також з начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. Розподіл обов’язків між головою, першим заступником,
заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації,
іншими посадовими особами районної державної адміністрації

2.1. Розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови і керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.
При цьому повинні бути визначені:
функції і повноваження, закріплені за посадовою особою;
структурні підрозділи районної державної адміністрації, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;
підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
порядок заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників голови, керівника апарату в разі їх відсутності.
Головою районної державної адміністрації проводиться закріплення виконкомів сільських та селищних рад району за посадовими особами районної державної адміністрації з метою координації діяльності сільських та селищних рад у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку території в межах делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.2. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

3. Планування роботи районної державної адміністрації

3.1. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами згідно з додатком 1, які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації та оперативними (тижневими) планами, які затверджуються головою райдержадміністрації.

3.2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

3.3. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.4. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів, погодженими з першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи вносяться до організаційного відділу апарату райдержадміністрації відповідно до 15 грудня і 15 числа останнього місяця кварталу.

3.5. Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації готує проекти перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи районної державної адміністрації та відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації для їх затвердження.

3.6. Перспективний план роботи „Основні напрямки діяльності райдержадміністрації” формується за такими розділами:
соціально-економічний блок;
блок капітального будівництва та житлово-комунального господарства;
блок агропромислового комплексу;
гуманітарний блок;
блок основних організаційно-масових заходів.

3.7. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

3.8. До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

3.8.1. актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

3.8.2. перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

3.8.3. перелік питань щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

3.8.4. питання про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

3.8.5. питання про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації. Питання проведення комплексної перевірки здійснення виконавчими комітетами сільських та селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3.8.6. основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або в яких бере участь.

3.9. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

3.10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови районної державної адміністрації.
Виключення питання з плану роботи здійснюється з дозволу голови районної державної адміністрації на підставі доповідної записки першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

3.11. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень підпунктів 3.7. – 3.9. цього Регламенту.

3.12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

3.13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
Керівники структурних підрозділів райлдержадміністрації подають до організаційного відділу апарату райдержадміністрації звіти про виконання квартального плану роботи (попереднього кварталу) до 5 числа першого місяця наступного кварталу, та щороку до 25 січня - звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації.
Організаційний відділ апарату райдержадміністрації аналізує матеріали та готує узагальнені звіти про виконання річного та квартальних планів роботи облдержадміністрації, які візуються першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), і подаються на розгляд голові районної державної адміністрації.

3.14. Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

3.15. Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації пропозиції надаються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації щочетверга до організаційного відділу апарату райдержадміністрації.
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації готує проект оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації, який візується керівником апарату райдержадміністрації, затверджується головою райдержадміністрації.

3.16. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої ст. 30. ст. 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також соціально-економічне, суспільно-політичне, екологічне та інше становище на відповідній території, проводиться управлінням економіки райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації (включаючи відділи, сектори апарату) затверджених першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

4. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

4.1. Структуру апарату районної державної адміністрації (далі – апарат) визначає голова районної державної адміністрації. Апарат складається з відділів, секторів, які не є юридичними особами. Положення про апарат затверджує голова районної державної адміністрації.

4.2. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

4.2.1. опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації;

4.2.2. здійснює опрацювання проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та рішень районної ради; за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

4.2.3. перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання законодавчих актів, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації, вивчає й узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання законодавчих актів, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій;

4.2.4. аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування в межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

4.2.5. здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

4.2.6. готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційнихта кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

4.2.7. проводить разом зі структурними підрозділами районноїдержавної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного й суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення. Бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

4.2.8. здійснює організаційно-технічне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, а також нарад, що проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

4.2.9. здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративних приміщеннях районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

4.2.10. провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

4.2.11. виконує інші функції відповідно до цього Регламенту та за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

4.3. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами та апаратом обласної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.

4.4. Діяльність апарату здійснюється відповідно до цього Регламенту, Положення про апарат та встановленого порядку ведення діловодства.

5. Кадрова робота

5.1. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади району висококваліфікованими і компетентними працівниками.

5.2. Кадрова робота в райдержадміністрації здійснюється згідно з затвердженими головою райдержадміністрації Положенням про організацію роботи з кадрами в Якимівській районній державній адміністрації й річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом та керівниками підприємств, установ й організацій, які функціонують на території району.

5.3. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює відділ кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.
Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито й спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

5.4. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється відповідно до чинного законодавства про державну службу.
Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.
Прийняття працівників на роботу до апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю.

5.5. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

5.6. В районній державній адміністрації, її апараті та структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199 (зі змінами та доповненнями), резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

5.7. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в районній державній адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

5.8. Районна державна адміністрація розглядає, погоджує і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що функціонують на території району.

5.9. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

5.10. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

5.11. Перший заступник голови, заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації здійснюють добір кандидатур на посади керівників структурних підрозділів райдержадміністрації й територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, діяльність яких вони координують згідно з функціональним розподілом обов’язків, вносять пропозиції голові районної державної адміністрації щодо призначення їх на зазначені керівні посади, та представляють під час співбесіди голови з ними.

6. Організація роботи з документами контролю за їх виконанням

Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до типової (Примірної) інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

Інструкція з діловодства в районній державній адміністрації затверджується її головою.

Здійснення контролю і перевірка виконання документів в районній державній адміністрації регулюється відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. Організація розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому громадян, розгляду запитів на доступ до публічної інформації

7.1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на сектор контролю апарату районної державної адміністрації.

7.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами та доповненнями).

7.3. Розгляд запитів на доступ до публічної інформації здійснюється згідно з порядком, який встановлюється окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

7.4. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації, його першим заступником, заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків), керівником відповідного структурного підрозділу районної держадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації та відділи, сектори апарату райдержадміністрації.

7.5. Особистий прийом громадян проводить голова районної держадміністрації, його перший заступник, заступники, керівник апарату згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації.
У структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим наказом керівника відповідного підрозділу.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому та підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації.
Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

7.6. Сектор контролю апарату районної державної адміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

8. Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

8.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ).
Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

8.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад.

8.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

8.3.1. правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

8.3.2. організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

8.3.3. підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

8.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

8.4.1. забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії райдержадміністрації;

8.4.2. проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

8.4.3. визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

8.4.4. надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

8.4.5. представляє інтереси районної державної адміністрації у судах;

8.4.6. виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.

8.5. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів розпоряджень, наказів, що суперечать чинному законодавству є обов`язковими для розгляду керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи районної державної адміністрації

9.1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова районної державної адміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії.
Завдання, функції та персональний склад зазначених органів і служб визначає голова районної державної адміністрації.
Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

9.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності створюється колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), першого заступника, заступників голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації

9.3. До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (за згодою) та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).
До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

9.4. Засідання колегії скликаються й проводяться головою державної адміністрації, а в разі його відсутності - першим заступником голови державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – одним із заступників голови райдержадміністрації.

9.5. На розгляд колегії виноситься, як правило, не більше двох основних питань.

9.6. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.
Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою районноїдержавної адміністрації, а в разі його відсутності - першим заступником голови районноїдержавної адміністрації, а у разі відсутності останнього – одним із заступників голови райдержадміністрації, і який є підставою для видання відповідного розпорядження.

9.7. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Положенням про колегію районної державної адміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, та цим Регламентом.

10. Порядок підготовки та проведення нарад

10.1. Голова, перший заступник, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.
План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

10.2. Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації, організація проведення нарад у першого заступника та заступників голови райдержадміністрації - на відповідні структурні підрозділи державної адміністрації.

10.3. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

10.4. Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписується головуючим.

10.5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови районноїдержавної адміністрації, першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється структурними підрозділами районноїдержавної адміністрації, які подають голові райдержадміністрації або першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

10.6. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

10.7. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

10.8. Наради в райдержадміністрації проводяться відповідно до цього Регламенту та порядку підготовки та проведення нарад в районній державній адміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

11. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

11.1. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, доручень Прем`єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою видає одноособово розпорядження.

11.2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) вносяться першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, начальниками відділів апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації як за дорученням голови райдержадміністрації, так і за власною ініціативою.
Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (в межах своєї компетенції) можуть вносити проекти розпоряджень голови райдержадміністрації через першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), при цьому на проекті розпорядження (поряд із підписом першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації) зазначається, яким територіальним органом центрального органу виконавчої влади цей проект розроблено, та ставиться підпис керівника зазначеного органу.
У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

11.3. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.
У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату готують проект листа до відповідної ради за підписом першого заступника, заступників голови або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) про погодження цього проекту нормативно-правового акту, який додається до нього. Документи надсилаються рекомендованим листом.
Головний розпорядник такого проекту розпорядження додає до нього лист відповідної ради.

11.4. Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

11.5. Головний розробник організовує, спрямовує й координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

11.6. Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

11.7. Проекти погоджуються шляхом їх візування (зазначається посада, ініціали, прізвище особи, яка візує проект розпорядження, дата візування) в аркуші погодження (додаток 8) керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, в обов’язковому порядку: начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, завідувачем сектора контролю, першим заступником голови, заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за його підготовку, а також у разі потреби - іншими заступниками голови та передаються керівнику апарату райдержадміністрації.
Відповідно до ст. 15 Закону України Про доступ до публічної інформації електронні та паперові версії проектів розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, підготовлені відповідно до п. 12 цього Регламенту, подаються розробником (головним розробником) проекту разом із супровідним листом до засобів масової інформації для оприлюднення.

11.8. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з кадрових питань, з питань нагородження, притягнення до дисциплінарної відповідальності готуються відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації й візуються: начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, завідувачем сектора контролю, заступником керівника апарату райдержадміністрації, начальником організаційного відділу, керівником апарату райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації, у разі необхідності - іншими заступниками голови райдержадміністрації.

11.9. Відповідальність у межах своїх посадових повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

11.10. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації в процесі візування розглядаються в першочерговому порядку.

11.11. Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

11.12. Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

11.13. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 2), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:
погодили проект розпорядження без зауважень;
висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

11.14. Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

11.15. Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

11.16. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 3), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

11.17. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 4), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування й прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.
До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).
Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

11.18. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 5), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

11.19. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

11.20. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.
У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку території, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

11.21. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:
<копію рішення представництва Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
копію повідомлення про оприлюднення проекту.

11.22. Проекти розпоряджень, які мають нормативно-правовий характер, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації не пізніше ніж за 20 робочих днів до їх розгляду з метою прийняття. Відповідальним за оприлюднення є розробник акту.

11.23. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими підпунктами 11.7., 11.13., 11.16., 11.17., 11.18., 11.22., 11.26. цього Регламенту.

11.24. За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.
Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання начальника відділу, завідуючого сектором апарату райдержадміністрації.

11.25. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі.
Подання проекту розпорядження голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо його прийняття без попереднього розгляду юридичним відділом не допускається.
У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 6) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.
Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.
Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.
У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 7).
Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.
Тривалість правової експертизи проекту розпорядження голови райдержадміністрації допускається до 2 робочих днів.
Начальник юридичного відділу або особа, яка його заміщує, під час візування проекту розпорядження голови райдержадміністрації здійснюєпарафування проекту розпорядження шляхом підписання кожного аркуша проекту розпорядження.

11.26. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

11.27. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в Якимівському районному управлінні юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 (зі змінами та доповненнями).
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк набрання чинності.
Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.
Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам в паперовому (за визначенням розробника) або електронному вигляді згідно з розрахунком розсилання та оприлюднення в засобах масової інформації.
Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

11.28. Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою районної державної адміністрації, копії розпоряджень – печаткою загального відділу апарату райдержадміністрації.

11.29. Оригінали розпоряджень зберігаються в загальному відділі апарату райдержадміністрації протягом двох років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації.

12. Порядок підготовки електронних версій проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

12.1. Розробники проектів розпоряджень голови райдержадміністрації перед поданням на візування керівнику апарату рай держадміністрації подають електронні версії проектів розпоряджень (крім кадрових) до загального відділу апарату райдержадміністрації, який робить відмітку в аркуші погодження про прийняття електронних версій.

12.2. Розробники готують електронні файли проектів розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - файли) текстовим редактором Word у форматі rtf, розмір шрифту - 14 пт., назва шрифту - Times New Roman.
Для назви файлів використовується латиниця. Назва файлів має вигляд - rozp.rtf, назва додатків - dodXX.rtf, де XX - номер додатка.

12.3. Назва файлів розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХКP. rtf, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К – ознака кадрового розпорядження, P - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера Р не ставиться), rtf- текстовий формат.

12.4. Назва файлів додатків розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХDY.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, D - обов'язковий знак перед номером додатка, Y - номер додатка розпорядження.

12.5. Назва файлів архіву повинна мати такий вигляд: ДДММРРNХХХКР.zip, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К - ознака кадрового розпорядження, Р - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера Р не ставиться), zip - архівний формат.

Наприклад:

1. Розпорядження від 27.02.2006 № 77 з додатками 1 та 2 підлягає публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:
270206N077P.rtf - текст розпорядження;
270206N077Dl.rtf - додаток 1;
270206N077D2.rtf - додаток 2.
Всі ці файли мають бути з назвою - 270206N077P.zip - в архіві.
Розпорядження від 24.03.2006 № 131 з додатками 1 та 2 не підлягають публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:
240306N131.rtf - текст розпорядження;
240306N131.Dl.rtf - додаток 1;
240306N131.D2.rtf - додаток 2.
Всі ці файли мають бути з назвою - 240306N131.zip - в архіві.

12.6. Загальний відділ апарату райдержадміністрації після реєстрації розпоряджень опрацьовує електронні версії згідно з паперовими оригіналами, здійснює у разі необхідності виправлення, приєднує електронний бланк розпорядження, перейменовує файли згідно з цим Порядком та зберігає електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

12.7. Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує електронні версії розпоряджень з кадрових питань відповідно до цього Порядку (пп. 12.3. - 12.7.) та зберігає файли на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

12.8. Загальний відділ апарату райдержадміністрації після тиражування надсилає паперові копії до засобів масової інформації тих розпоряджень, які підлягають публікації.

12.9. Головні розробники несуть персональну відповідальність за відповідність електронних версій їх текстовим оригіналам, визначають чи підлягає розпорядження публікації та ставлять свій підпис в аркуші погодження після слів «Електронна версія надана та відповідає текстовому оригіналу».

13. Порядок проведення публічного обговорення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

13.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у районній газеті „Слово трудівника” або доведення до відома населення в інший спосіб.

13.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.
Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.
Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.
До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.
У плані проведення публічного обговорення зазначається:
які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
яких результатів необхідно досягти;
які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
строк проведення обговорення.
Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

13.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.
Головний розробник подає до загального відділу апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його видання та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.
Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами та доповненнями).

13.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.
Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

14. Порядок підготовки та виконання доручень голови районної державної адміністрації

14.1. Доручення голови державної адміністрації конкретним посадовим особам – це письмово оформлене завдання, яке надане головою райдержадміністрації. Доручення, як правило, є результатом: обговорення на засіданні колегії, нараді, в якій бере участь голова районноїдержавної адміністрації; його поїздки до сільських та селищних рад; усного завдання голови державної адміністрації з нагальних питань, що потребують оперативного вирішення.

14.2. Підготовку проектів доручень здійснюють ті структури та посадові особи, яким доручалась підготовка питання на нараду або безпосередньо визначені головою районної державної адміністрації.
За підготовку проектів доручень за результатами перебування голови районної державної адміністрації в населених пунктах району відповідає перший заступник чи заступник голови, який координував підготовку поїздки, або заступник голови, закріплений за сільською, селищною радою, керівник апарату райдержадміністрації, або посадова особа, яка безпосередньо визначена головою державної адміністрації.

14.3. Проект доручення подається голові районної державної адміністрації на підпис не пізніше ніж через 3 дні після закінчення наради або надання усного доручення.

14.4. Проекти доручень голови районноїдержавної адміністрації готуються з додержанням вимог цього Регламенту та встановленого порядку ведення діловодства.

14.5. Проект доручення, підписаний головним розробником, подається в одному примірнику до юридичного відділу апарату райдержадміністрації, потім - до загального відділу апарату районноїдержавної адміністрації на корегування.

14.6. Проект доручення візують в аркуші погодження: начальник юридичного відділу, начальник загального відділу, завідувач сектора контролю, керівник апарату райдержадміністрації; заступники голови райдержадміністрації, які згідно з розподілом обов’язків координують виконання завдань, порушених у дорученні; перший заступник голови районноїдержавної адміністрації.
Проекти доручень голови районної державної адміністрації з питань, які стосуються сільських та селищних рад, візує також заступник керівника апарату райдержадміністрації, начальник організаційного відділу.

14.7. Доручення повинно мати такі реквізити: заголовок (про що), дата, реєстраційний номер, зміст, підпис голови районноїдержавної адміністрації. До доручення додається аркуш погодження та розрахунок розсилання з прізвищем головного розробника та його номером телефону.

14.8. Реєстрацію доручень, надсилання їх заінтересованим посадовим особам у 2-денний термін здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

14.9. Організацію виконання доручення здійснюють перший заступник голови, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівники структурних підрозділів, які зазначені в дорученні.

15. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

15.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.
Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

15.2. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.
З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

16. Підготовка матеріалів для розгляду районною радою

16.1. Пропозиції щодо питань, які необхідно внести на розгляд районної ради, узгоджуються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з першим заступником, заступниками голови або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та невідкладно подаються до організаційного відділу апарату райдержадміністрації.

16.2. Проекти рішень районної ради готують керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до своєї компетенції, погоджують їх із заступниками голови районноїдержавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; керівником апарату районноїдержавної адміністрації; першим заступником голови районної державної адміністрації та з головою районноїдержавної адміністрації.

16.3. Проекти рішень районноїради готуються з додержанням вимог, викладених у цьому Регламенті, рішеннях районної ради з питань підготовки матеріалів для розгляду районною радою.

16.4. Погоджені проекти рішень районної ради разом із супровідним листом за підписом голови районноїдержавної адміністрації з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного сесії та пропозиціями щодо кандидатур доповідачів на пленарному засіданні районноїради передаються до виконавчого апарату ради не пізніше ніж за 25 днів до сесії районної ради.

17. Система інформування

17.1. Наказом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації призначається працівник, відповідальний за збір, обробку й подання організаційному відділу апарату райдержадміністрації щоденної інформації про найважливіші події у житті району чи галузі.

17.2. Відповідає за організацію системи збору, обробки та передачі інформації з території керівник апарату районної державної адміністрації.

17.3. Порядок та періодичність надходження інформації визначаються положенням про систему інформування в районній державній адміністрації, яке затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

18. Порядок виїзду та оформлення відряджень

18.1. Відрядження працівників структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації (крім фінансового управління, управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділу освіти, відділу культури райдержадміністрації) оформляється у загальному відділі апарату райдержадміністрації. Наказ про відрядження підписується головою райдержадміністрації.

18.2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації узгоджують питання свого від`їзду у відрядження з першим заступником заступниками голови або керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

18.3. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації (фінансового управління, управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділу освіти, відділу культури райдержадміністрації) видають накази про виїзд у відрядження підлеглих працівників, включаючи й себе.

18.4. Відрядження за кордон здійснюються у порядку, визначеному чинним законодавством.

19. Режим роботи районної державної адміністрації

19.1. Єдиний початок роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації незалежно від місця розташування – 8.00, закінчення роботи 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 15.45. Обідня перерва з 12.00 до 12.45.

19.2. Перебування працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації у робочий час позаслужбовим приміщенням повинно бути попередньо узгоджено з керівництвом цих підрозділів.
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації повинні доводити до відома про свою відсутність у службовому приміщенні в робочий час першого заступника, заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків, або приймальню райдержадміністрації.

19.3. У структурних підрозділах ведеться табельний облік робочого часу його працівників. Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію структурного підрозділу 25 числа кожного місяця.

20. Порядок надання щорічних відпусток

20.1. Щорічні та додаткові відпустки першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації надаються, за наявності права на них, згідно з відповідними графіками відпусток, затвердженими головою районної державної адміністрації.

20.2. Графік відпусток керівництва районної державної адміністрації підлягає узгодженню з першим заступником голови і керівником апарату райдержадміністрації.

20.3. Графік відпусток керівників структурних підрозділів районної державної адміністрацій підлягає узгодженню з першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

20.4. Конкретний термін надання відпусток керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації погоджується головою районної державної адміністрації за їх особистою заявою, поданою на його ім`я.
Заяви на надання щорічних відпусток керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації попередньо візуються першим заступником, відповідним заступником голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків, та керівником апарату райдержадміністрації.

20.5. Щороку, до 15 грудня, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації надається до відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації графік чергових щорічних відпусток працівників на наступний рік з урахуванням наявності у працівників права на відпустки.
Графік відпусток працівників структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації затверджує голова райдержадміністрації.

20.6. Щорічні відпустки працівникам апарату райдержадміністрації надаються за наявності права на них згідно з графіком відпусток, затвердженим головою районної державної адміністрації.
Графік відпусток начальників відділів, завідувачів секторів апарату райдержадміністрації підлягає узгодженню з керівником апарату районної державної адміністрації.

20.7. Конкретний термін надання відпусток працівникам структурних підрозділів (крім фінансового управління, управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділу освіти, відділу культури райдержадміністрації) та апарату райдержадміністрації погоджується з головою районної державної адміністрації за їх особистою заявою, поданою на його ім`я. Заяву щодо надання відпустки працівнику структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації візують начальник відповідного відділу або завідувач відповідного сектора та начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Керівник апарату
Райдержадміністрації                                                                                               Т.В. Нічебай

Оголошення

------------------------------------

Запрошення долучитися до обласного благодійного телемарафону

------------------------------------

Голова Держслужби зайнятості: Війна скінчиться, прийдуть інвестори і скажуть: нам потрібні робочі руки і світлі голови. А де їх брати?

------------------------------------

ВОЛОНТЕРСЬКА ГАРЯЧА ЛІНІЯ для бійців АТО та їх сімей

------------------------------------

Родючі землі – безцінне, але, нажаль, вичерпне багатство

------------------------------------

Процес декомунізації в Україні

------------------------------------

МОБІЛІЗАЦІЯ: ПИТАННЯ
І ВІДПОВІДІ (брошура)

------------------------------------

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

В райдержадміністрації діє «телефон довіри». Громадяни можуть звертатися з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників органів влади, пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи органів державної виконавчої влади щоденно (крім перерви на обід з 12.00 до 12.45, суботи та неділі, святкових днів) з 08.00 до 17.00 години, в п’ятницю з 08.00 до 15.45 години.

Телефон довіри: 9-10-13.

Наша адреса: смт.Якимівка, вул. Жовтнева, 6.

------------------------------------

Гімн Якимівського району

Акимовка